Python PEP8代码规范

Python PEP8原则: Guido的主要见解之一是代码读取的次数比写入次数多得多。这里提供的准则旨在提高 …

Python PEP8代码规范 查看全文 »